FUNDUSZE
EUROPEJSKIE

Realizowaliśmy i realizujemy projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich, które przewidują działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, na przykład poprzez zastosowanie działań redukujących zużycie energii.

Szczegóły projektu

DAGAS Sp. z o.o. realizuje projekt o nr RPLD.01.02.02-10-0049/18-00 „Opracowanie przez Dagas Sp. z o.o. innowacyjnych modyfikatorów spalania do paliw silnikowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy. Działanie 1.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych uniwersalnych dodatków katalitycznych do oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej, możliwych do zastosowania w silnikach spalinowych o różnych konstrukcjach, pełniących funkcję katalizatorów ograniczających osadzanie sadzy i substancji smolistych, zapewniających ich dopalanie oraz obniżających emisję niepożądanych substancji, w tym tlenku węgla, cząstek stałych, niespalonych węglowodorów oraz rozpuszczalnych cząstek organicznych do atmosfery, a jednocześnie poprawiających wydajność procesów spalania i obniżających zużycie stosowanych paliw.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

fundusz

01.02.2019 – 30.06.2021

realizacja

7 189 890,00 zł

wartość projektu

4 345 375,00 zł

dofinansowanie z UE

W ramach realizacji projektu o nr RPLD.01.02.02-10-0049/18-00 przeprowadzono szereg badań, których efektem jest nowsza, udoskonalona formuła aktywatora REDUXCO pozwalająca osiągnąć jeszcze lepsze niż dotychczas efekty proekologiczne.

Projekt badawczy był realizowany na terenie aglomeracji łódzkiej. Zastosowanie aktywatora REDUXCO podczas prób badawczych wykazało wiele oszczędności, które przekładają się, na zmniejszenie kosztów funkcjonowania transportu w komunikacji miejskiej. W wyniku wielu prób badawczych uzyskano bardzo wysoką redukcję (20%-40%) emisji szkodliwych gazów i cząstek stałych, które tworzą zjawisko smogu. Podczas realizacji projektu uzyskano też zadowalające wyniki (redukcja około kilku procent) w zakresie oszczędności paliwa.

Uzyskane w ramach projektu badawczego wyniku pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że zastosowanie aktywatora REDUXCO w znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia kosztów finansowych funkcjonowania służb komunalnych i komunikacji miejskiej oraz drastycznie obniża szkodliwe skutki spalania paliw ciekłych przez pojazdy służb miejskich.


Szczegóły projektu

DAGAS Sp. z o.o. realizuje projekt o nr POIR.02.03.02-14-0061/18 pt. „Opracowanie technologii usprawnienia procesu spalania w kotłach spalających biomasę słabej jakości”.

Projekt współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest opracowanie technologii usprawnienia procesu spalania w kotłach spalających biomasę słabej jakości (o dużej zawartości wilgoci i niejednorodnym składzie), która stanowić będzie nowy produkt (usługę) w ofercie handlowej DAGAS.

Rezultatem projektu będzie nowa usługa bazująca na opracowanej w projekcie technologii usprawnienia procesu spalania wraz z składem chemicznych modyfikatora spalania, dedykowanego, do instalacji opalanych biomasą słabej jakości. W zależności od stanu technicznego instalacji i jakości stosowanego paliwa, oszczędności wynikające ze zużycia surowców energetycznych (biomasa słabej jakości) przy generowaniu analogicznej wielkości ciepła będą wynosić ok. 5%.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

fundusz

2014 – 2020

perspektywa

489 774,95 zł

wartość projektu

338 462,25 zł

dofinansowanie z UE


Szczegóły projektu

DAGAS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacja na kapitał obrotowy dla Dagas Sp. z o.o. nr POIR.03.04.00-14-0098/20. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

01.07.2020 – 30.09.2021

okres realizacji

67 582,44 zł

dofinansowanie z UE